หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 
 
นายหล่ำ จันแก่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
   
  “ยึดมั่นในหลักการ บริหารแบบมีส่วนร่วม
หลอมรวมให้เป็นหนึ่ง สู่การพัฒนาแบบยั่งยืน”
  วิสัยทัศน์ อบต.ฝายนาแซง
 
 
พันธกิจ
 
 

ด้านความสมานฉันท์ของคนในชุมชน จะร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ทั้งฝ่ายปกครอง สาธารณสุข สถานศึกษา และประชาชน ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ในชุมชน และสังคม

ด้านการบริการประชาชน
  - จะดำเนินการจัดวางระบบการบริหารงาน จัดวางส่วนงานและกำหนด ตำแหน่งให้บุคลากรใน องค์การบริหารส่วนตำบล มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความชำนาญในแต่ละตำแหน่ง
  - จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยบริการประชาชนผู้มาติดต่อ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
     
แนวทางการพัฒนา
 
     

การคมนาคมและการขนส่ง เช่นก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน และสะพานในเขตพื้นที่ การก่อสร้างซ่อม แซมปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมในเขตพื้นที่ การก่อสร้างเส้นทางคมนาคมใหม่ เป็นต้น

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ประกอบด้วย
  - ด้านแหล่งน้ำ ระบบประปาชนบท อาทิ การดูแล รักษา พัฒนา ซ่อมแซมบำรุงแหล่งน้ำ ฯลฯ
  - ระบบไฟฟ้า อาทิ ซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่างทาง ฯลฯ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
   
แนวทางการพัฒนา
 
   

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อาทิ การก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตเพื่อการเกษตร ขุดลอกลำเหมือง ก่อสร้าง ฝายน้ำล้น เป็นต้น

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ได้แก่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น จัดอบรมอาชีพ แก่ประชาชนหรือกลุ่มอาชีพ เป็นต้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา สังคมสงเคราะห์ และการักษาความสงบเรียบร้อย
   
แนวทางการพัฒนา
 
   

พัฒนาการศึกษาและนันทนาการ อาทิเช่น จัดอบรม
ศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อนำความรู้มาปรับใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
หน่วยงานได้จัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
สำหรับการพัฒนาความรู้ให้แก่เด็ก เป็นต้น

สวัสดิการสังคม ได้แก่ การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส อาทิ
การสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , ผู้ป่วยเอดส์ , ผู้ด้อยโอกาส รวมถึง ส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่ อยู่อาศัย ฯลฯ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
   
แนวทางการพัฒนา
 
   

ด้านการสร้างสุขอนามัยให้กับประชาชน เช่น การรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคระบาด การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุข ภาพอนามัยให้แก่ผู้สูงอายุ-ผู้ด้อยโอกาส จัดอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชน เป็นต้น

ด้านการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนให้ตระหนักถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น
จัดกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สนับสนุน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ด้านการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร องค์กร
และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เช่น การจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนใน
ด้านต่างๆ เกี่ยวกับ พรบ. ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ อปท. เป็นต้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
   
แนวทางการพัฒนา
 
   

อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ จัด กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทร : 0-5671-3827
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
จำนวนผู้เข้าชม 699,807 เริ่มนับ 5 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครอง |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10