หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ : ติดต่อ 056-713-827 ขอบคุณค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 

 
วิสัยทัศน์ อบต.ฝายนาแซง
 
     
  “ ยึดมั่นในหลักการ บริหารแบบมีส่วนร่วม
หลอมรวมให้เป็นหนึ่ง สู่การพัฒนาแบบยั่งยืน ”
 
     
 
 
พันธกิจ
 

ด้านความสมานฉันท์ของคนในชุมชน จะร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
การร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ทั้งฝ่ายปกครอง สาธารณสุข สถานศึกษา และประชาชน
ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ในชุมชนและสังคม

ด้านการบริการประชาชน
 
จะดำเนินการจัดวางระบบการบริหารงาน จัดวางส่วนงานและกำหนด ตำแหน่งให้บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนตำบล มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความชำนาญในแต่ละตำแหน่ง
 
จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยบริการประชาชนผู้มาติดต่อ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

การคมนาคมและการขนส่ง เช่นก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพานในเขตพื้นที่ การก่อสร้างซ่อม แซมปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมในเขตพื้นที่ การก่อสร้างเส้นทางคมนาคมใหม่ เป็นต้น

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ประกอบด้วย
 
ด้านแหล่งน้ำ ระบบประปาชนบท อาทิ การดูแล รักษา พัฒนา ซ่อมแซมบำรุงแหล่งน้ำ ฯลฯ
 
ระบบไฟฟ้า อาทิ ซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่างทาง ฯลฯ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อาทิ การก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตเพื่อการเกษตร ขุดลอกลำเหมือง ก่อสร้าง ฝายน้ำล้น เป็นต้น

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ได้แก่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น จัดอบรมอาชีพ
แก่ประชาชนหรือกลุ่มอาชีพ เป็นต้น
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา สังคมสงเคราะห์ และการักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาการศึกษาและนันทนาการ อาทิเช่น จัดอบรมศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อนำความรู้มา
ปรับใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหน่วยงานได้จัดซื้ออุปกรณ์
สื่อการเรียนการสอนสำหรับการพัฒนาความรู้ให้แก่เด็ก เป็นต้น

สวัสดิการสังคม ได้แก่ การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส อาทิ การสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,
ผู้พิการ , ผู้ป่วยเอดส์ , ผู้ด้อยโอกาส รวมถึง ส่งเสริมด้านที่พักอาศัย
ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย ฯลฯ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ด้านสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

ด้านการสร้างสุขอนามัยให้กับประชาชน เช่น การรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคระบาด การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุข
ภาพอนามัยให้แก่ผู้สูงอายุ-ผู้ด้อยโอกาส จัดอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชน เป็นต้น

ด้านการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนให้ตระหนักถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น จัดกิจกรรม
การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ด้านการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร องค์กร และ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เช่น การจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ และประชาชนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับ พรบ.
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ อปท. เป็นต้น
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
แนวทางการพัฒนา

อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ จัด กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นต้น
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 089-619-9661
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5671-3827
อบต.ฝายนาแซง
อบต.ฝายนาแซง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ : 0-5671-3827 โทรสาร : 0-5671-3827-8
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
จำนวนผู้เข้าชม 1,677,593 เริ่มนับ 5 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10