หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ฝายนาแซง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ : ติดต่อ 056-713-827 e-mail: saraban_06670313@dla.go.th ขอบคุณค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 

 
วิสัยทัศน์ อบต.ฝายนาแซง
 
     
  “ ยึดมั่นในหลักการ บริหารแบบมีส่วนร่วม
หลอมรวมให้เป็นหนึ่ง สู่การพัฒนาแบบยั่งยืน ”
 
     
 
 
พันธกิจ
 

ด้านความสมานฉันท์ของคนในชุมชน จะร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
การร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ทั้งฝ่ายปกครอง สาธารณสุข สถานศึกษา และประชาชน
ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ในชุมชนและสังคม

ด้านการบริการประชาชน
 
จะดำเนินการจัดวางระบบการบริหารงาน จัดวางส่วนงานและกำหนด ตำแหน่งให้บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนตำบล มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความชำนาญในแต่ละตำแหน่ง
 
จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยบริการประชาชนผู้มาติดต่อ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

การคมนาคมและการขนส่ง เช่นก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพานในเขตพื้นที่ การก่อสร้างซ่อม แซมปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมในเขตพื้นที่ การก่อสร้างเส้นทางคมนาคมใหม่ เป็นต้น

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ประกอบด้วย
 
ด้านแหล่งน้ำ ระบบประปาชนบท อาทิ การดูแล รักษา พัฒนา ซ่อมแซมบำรุงแหล่งน้ำ ฯลฯ
 
ระบบไฟฟ้า อาทิ ซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่างทาง ฯลฯ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อาทิ การก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตเพื่อการเกษตร ขุดลอกลำเหมือง ก่อสร้าง ฝายน้ำล้น เป็นต้น

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ได้แก่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น จัดอบรมอาชีพ
แก่ประชาชนหรือกลุ่มอาชีพ เป็นต้น
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา สังคมสงเคราะห์ และการักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาการศึกษาและนันทนาการ อาทิเช่น จัดอบรมศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อนำความรู้มา
ปรับใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหน่วยงานได้จัดซื้ออุปกรณ์
สื่อการเรียนการสอนสำหรับการพัฒนาความรู้ให้แก่เด็ก เป็นต้น

สวัสดิการสังคม ได้แก่ การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส อาทิ การสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,
ผู้พิการ , ผู้ป่วยเอดส์ , ผู้ด้อยโอกาส รวมถึง ส่งเสริมด้านที่พักอาศัย
ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย ฯลฯ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ด้านสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

ด้านการสร้างสุขอนามัยให้กับประชาชน เช่น การรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคระบาด การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุข
ภาพอนามัยให้แก่ผู้สูงอายุ-ผู้ด้อยโอกาส จัดอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชน เป็นต้น

ด้านการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนให้ตระหนักถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น จัดกิจกรรม
การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ด้านการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร องค์กร และ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เช่น การจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ และประชาชนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับ พรบ.
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ อปท. เป็นต้น
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
แนวทางการพัฒนา

อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ จัด กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นต้น
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 089-619-9661
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5671-3827
อบต.ฝายนาแซง
อบต.ฝายนาแซง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ : 0-5671-3827 โทรสาร : 0-5671-3827-8
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
จำนวนผู้เข้าชม 2,429,249 เริ่มนับ 5 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10