หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ฝายนาแซง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ : ติดต่อ 056-713-827 ขอบคุณค่ะ
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียก] 19 ก.ค. 2565
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว5061 19 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว2186 [เอกสารแนบ] 19 ก.ค. 2565
ส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. 2561 - 2565 กศ. มท 0816.5/ว2162 [หนังสือรายงานผล] 19 ก.ค. 2565
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.1/ว2161 18 ก.ค. 2565
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และคู่มือวิธีปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว2164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีแนบท้าย] 18 ก.ค. 2565
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2155 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 18 ก.ค. 2565
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 ก.ค. 2565
ขอแจ้งรายละเอียดการลงพื้นที่โครงการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2141 18 ก.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์จัดทำแบบสอบถามโครงการระบบผลิตน้ำประปา และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำตามบัญชีนวัตกรรมไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2142 18 ก.ค. 2565
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2139 18 ก.ค. 2565
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สน.บถ. มท 0809.4/ว2121 18 ก.ค. 2565
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2140 18 ก.ค. 2565
การสำรวจข้อมูลถนนและแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 2149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ก.ค. 2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2124 12 ก.ค. 2565
โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักสูตร (การพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและครูคุณภาพศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (Performance Agreement - Based Management : PABM) ฯ) กศ. มท 0816.4/ว2138 12 ก.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานและเข้าร่วมกิจกรรมสื่อสารแนวทางการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2134 12 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 - 6 สน.คท. มท 0808.4/ว2127 [ประกาศรายชื่อ] 12 ก.ค. 2565
แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 รวม 47 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 12 ก.ค. 2565
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2130 12 ก.ค. 2565
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12     ....หน้าสุดท้าย >> 1,118
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 089-619-9661
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5671-3827
อบต.ฝายนาแซง
อบต.ฝายนาแซง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ : 0-5671-3827 โทรสาร : 0-5671-3827-8
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
จำนวนผู้เข้าชม 1,782,245 เริ่มนับ 5 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10