หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ : ติดต่อ 056-713-827 ขอบคุณค่ะ
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1214 28 เม.ย. 2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4891-4954 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 เม.ย. 2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4955-5012 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 เม.ย. 2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1193 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 เม.ย. 2565
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว1194 [เอกสาร] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 27 เม.ย. 2565
การบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Maritime Zones, Marine Resources and Coastal Management) ในหลักสูตรสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว1196 27 เม.ย. 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1187 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 เม.ย. 2565
ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn check) สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง กสว. มท 0820.3/ว1191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดงานเสวนา Policy Innovation Exchange ครั้งที่ 2 กพส. มท 0810.2/ว1190 27 เม.ย. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1179 27 เม.ย. 2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1153 26 เม.ย. 2565
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว39 26 เม.ย. 2565
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4745 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] 26 เม.ย. 2565
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว1184 26 เม.ย. 2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1154 26 เม.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2565 กพส. มท 0810.8/ว1183 26 เม.ย. 2565
การประชุมสัมมนาเวทีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้: พาน้องกลับห้องเรียน เตรียมความพร้อมของครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1177 26 เม.ย. 2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4766 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 เม.ย. 2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4765 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 เม.ย. 2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4764 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 เม.ย. 2565
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1,095
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 089-619-9661
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5671-3827
อบต.ฝายนาแซง
อบต.ฝายนาแซง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ : 0-5671-3827 โทรสาร : 0-5671-3827-8
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
จำนวนผู้เข้าชม 1,677,598 เริ่มนับ 5 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10