หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
วิสัยทัศน์ อบต.ฝายนาแซง
"ยึดมั่นในหลักการ บริหารแบบมีส่วนร่วม
หลอมรวมให้เป็นหนึ่ง สู่การพัฒนาแบบยั่งยืน"
ศาสนสถานในตำบลฝายนาแซง
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 
 
นายหล่ำ จันแก่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
 
 
 
 
 
กิจกรรม อบต.
ACTIVITIES
ภาพกิจกรรมที่ อบต.ฝายนาแซงจัดขึ้น
 
กิจการสภา
COUNCIL
ภาพกิจกรรมที่ อบต.ฝายนาแซงจัดขึ้น
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - [ 27 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
 
 
 
 
 
   
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 27 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 


จ้างทำการประเมินเรื่องคุณภาพความพึงพอใจของผู้รับบริการในการประเมินประสิทธิภาพและ [ 13 ส.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงหน้าบ้านผู้ช่วยมานพถึงโค้งหน้านายวรวุฒิ) [ 13 ส.ค. 2562 ]ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]

 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว4313  [ 22 ต.ค. 2562 ]
ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4300  [ 22 ต.ค. 2562 ]
สำรวจจำนวนครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนสิ้นสุดการอนุญาตไม่สามารถยื่นขอต่อองค์กรที่ควบคุมวิชาชีพได้ สน.บถ. มท 0809.4/ว4287 [แบบสำรวจฯ]  [ 22 ต.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตบ. มท 0805.2/ว4312 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ต.ค. 2562 ]
การตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว4310  [ 22 ต.ค. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4311  [ 22 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4299 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19330-19341 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 กต. มท 0818.2/ว4267 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว4291  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19423-19498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19254-19329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาส1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19573-19648 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาของอปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19342-19346 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19347-19422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว4294 [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4293 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19499-19532 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 21 ต.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว5993  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขอัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 6290 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [อ้างถึง]  [ 19 ต.ค. 2562 ]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4290 [แนวทางการพิจารณาฯ]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 กพส. มท 0810.6/ว4289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วม(โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562) กสธ. มท 0819.2/ว4288  [ 18 ต.ค. 2562 ]
 
   
 
พช 0023.2/ว 5066 1-การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.2/ว 5066 2-การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.3/ว711 การดำเนินการตาพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง [ 22 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 712 อปท. ชี้แจง การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย [ 22 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.4/ว 5021 ร่างกฎกรทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการออกจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]     
พช0023.1/ว705 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 21 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.2/14452 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 หลังอบรม 6 เดือน [ 21 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.2/ว 706 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ฯ รอบเดือนเมษายน 2561 [ 21 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5020 การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค [ 21 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 5034 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 21 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 5035 แนวทางปฏิบัติตามมาตร 20 1 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 [ 21 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5032 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ ฯ [ 21 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 5023 การดำเนินการตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [ 21 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5033 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาส 1 [ 21 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5031 การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมููลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5028 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.2/ว 5026 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฯ ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.2/ว 707 สำรวจข้อมูลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 21 ต.ค. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5050 แนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย [ 21 ต.ค. 2562 ]     
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี [ 18 ต.ค. 2562 ]     
 
   
 
อบต.หลักด่าน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 [ 23 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1529 
อบต.ห้วยใหญ่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ชอนไพร กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลชอนไพร ได้ออกรับซื้อขยะ ครั้งที่ 8 ประจำเดือน ตุลาค [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ชอนไพร กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลชอนไพร ได้ออกรับซื้อขยะ ครั้งที่ 8 ประจำเดือน ตุลาค [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ชอนไพร โครงการประเพณีแข่งเรือสังกะสี ประจำปี 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.วังโป่ง ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.โคกสะอาด ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถบรรทุกดีเซล) ปีงบประมาณ 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองแจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำร้อน ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ท้ายดง ประกาศประชาสัมพันธ์ประกวดราคาซื้อครุถภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้า [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.ท้ายดง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศประกวดราคาจัดซื [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.นาเกาะ งานประเพณีแข่งเขันเรือยาวประเพณี อำเภอหล่มเก่า 13-15 ตุลาคม 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.นาเกาะ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.นายม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงก [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.นายม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงก [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
โปเกม่อน ปี 4 พากย์ไทย | Ep.5 (19 ก.ย. 2562)    อ่าน 107  ตอบ 0  
ดูฟรีซีรี่ย์เกาหลี! Eulachacha Waikiki Season 2 ซับไทย Ep 8 (17 ก.ย. 2562)    อ่าน 22  ตอบ 1  
ดูหรือยัง เทพยุทธ์เซียนกลอรี่ (16 ก.ย. 2562)    อ่าน 30  ตอบ 0  
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ฝายนาแซง พัฒนาด้านใดมากที่
  การคมนาคม
  ประปา
  ไฟฟ้า
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
   
   
 
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -  

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ -  
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5671-3827
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทร : 0-5671-3827
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
จำนวนผู้เข้าชม 153,659 เริ่มนับ 5 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครอง |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10