หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ฝายนาแซง
วิสัยทัศน์ อบต.ฝายนาแซง
“ยึดมั่นในหลักการ บริหารแบบมีส่วนร่วม
หลอมรวมให้เป็นหนึ่ง สู่การพัฒนาแบบยั่งยืน”
นายหล่ำ จันแก่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านในตำบล
ฝายนาแซง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ฝายนาแซง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.
ฝายนาแซง
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
1
2
3
4
5
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ : ติดต่อ 056-713-827 ขอบคุณค่ะ
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ฝายนาแซง
  www.faynasang.go.th
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็น
สื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว
ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
   
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
  นายหล่ำ จันแก่น  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง  
ติดต่อ อบต.ฝายนาแซง

โทร : 0-5671-3827

Email : faynasang@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 48 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 164 
 
 
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 27 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 161 
 
 
   
 


จ้างโครงการวางท่อข้ามลำคลอง(คลองน้ำลวด)เพื่อใช้สัญจร หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำเฮี้ย อ [ 15 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-5120 เพชรบูรณ์ และรถยนต์บรรทุก [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานดูแลเด็ก ศพด. อบต.ฝายนาแซง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 1 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาบริการเก็บขยะและมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง ประจ [ 29 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการเก็บขยะและมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง ประจ [ 29 ม.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริการเก็บขยะและมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง [ 29 ม.ค. 2564 ]ซื้อเสาไฟฟ้า ยาว ๘.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]ซื้อถังไฟเบอร์ทรงแก้วและวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]จ้างดำเนินการโครงการบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]ซื้อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝายนาแซง องค์การบริหารส [ 13 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]

 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว445  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว454  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กสว. มท 0820.2/ว449 [เอกสารแนบ] [บัญชีแนบท้าย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การใช้ที่ราชพัสดุ กค. มท 0803.3/ว447  [ 5 มี.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.3/ว442  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว437  [ 5 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว430  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว440  [ 5 มี.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 4 มี.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว432 [เกณฑ์การประเมิน] [รายชื่อโรงเรียน] [รายชื่อสถานศึกษา]  [ 4 มี.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว435  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กม. มท 0804.3/ว436  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.2/ว434  [ 3 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805.2/ว431  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1247  [ 3 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว429  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว426  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว428  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว427 [เอกสารแนบ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรุ่นที่ 4-5 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว425  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว403  [ 2 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.5/ว413 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
 
   
   
 
พช 0023.4/ว 1382 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
พช 0023.4/ว 1400 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 1399 ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 207 โครงการอบรมการจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 208 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูเเละครูเเละบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สื่อเเละเเหล่งเรียนรู้  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 1401 แนวทางปกิบัติในการควบคุมดูเเลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา (โรงเรียนเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 1349 แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว199 การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2564  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 1361  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสัญจรสำหรับบุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว200 การปรับปรุงการกำหนดเลขจุดทศนิยมประจำหน่วยงานสถจ.พช  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 1365 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19)  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 1367 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 1362 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 1368 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 1360 ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ 3445  ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ 201  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
พช0023.2/ว 1372 กำหนดการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
พช0023.2/3458 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช่การกระทำ ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิด ที่เกี่ยวข้องกัน [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว202 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจเว็บเพจการจัดการความรู้ สถ. (เว็บเพจ KM)  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
 
   
   
 
อบต.ชอนไพร รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 [ 26 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ทม.วิเชียรบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนไพลิน 5 หมู่ที่ 9 ต.ท่าโ [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สามแยก กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทม.วิเชียรบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แยกจากทางหลวงหมายเลข 21 (ข [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ตะเบาะ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ตะเบาะ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แยกถนนไพลิน ม.9 ต.ท่าโรง [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.วิเชียรบุรี โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.วิเชียรบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แยกซอยจิ้งหรีด ม.6 ต.ท่าโร [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.วิเชียรบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ร้านครัวชายทุ่งเชื่อมสายหน [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านโคก ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธร [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.พุเตย ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒ [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.วังชมภู แก้ไขประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 186 รายการ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
ทม.วิเชียรบุรี ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยใหญ่ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
กระดานสนทนา
   
 


อบต.ลาดแค ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ประจำปี2564 โดยวิธีเฉพ [ 5 มี.ค. 2564 ]อบต.ตะเบาะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2564 ]ทต.พุเตย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) และก่อสร้างธน [ 5 มี.ค. 2564 ]อบต.ตะเบาะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ นางจำเริญ [ 4 มี.ค. 2564 ]อบต.ตะเบาะ จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-8485 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2564 ]อบต.ตะเบาะ จ้างขุดบ่อน้ำตื้น แก้ปัญหาภัยแล้ง ข้างคลองน้ำทิน บริเวณสะพาน คสล.ข้างคลองซอยห้วย [ 4 มี.ค. 2564 ]ทต.นางั่ว ซื้อวัสดุสำนักงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนางั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2564 ]อบต.ท้ายดง จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโคกหนองนาโมเดล หมู่ที่ ๗ ตำบลท้ายดง โดยวิธีเฉพ [ 4 มี.ค. 2564 ]อบต.ลาดแค ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยางแบบแคพซีล (Cape Seal) รหัสทางหลวงท้องถิ่ [ 4 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านโคก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายจรูญ รอดช้าง หมู่ที่ 16 บ้า [ 3 มี.ค. 2564 ]ทต.พุเตย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสระน้ำสวนสาธารณะหนองปอ หมู่ที่ 4, 5 [ 3 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านโคก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายจรูญ รอดช้าง หมู่ที่ 16 บ้า [ 3 มี.ค. 2564 ]ทต.นางั่ว จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๕ ป้าย [ 3 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านโคก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาผู้ใหญ่กนกพร หมู่ที่ 16 บ้านน้ำอ้อ [ 3 มี.ค. 2564 ]ทต.พุเตย จ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.18-008 สาย [ 3 มี.ค. 2564 ]ทต.พุเตย จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.18-030 สายซ [ 3 มี.ค. 2564 ]อบต.ท้ายดง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล ๘๔๑๑ หมายเลขครุภัณฑ [ 2 มี.ค. 2564 ]อบต.ตะเบาะ จ้างแรงงานราษฎรทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]อบต.ท้ายดง จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลท้ายดง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 2 มี.ค. 2564 ]อบต.ตะเบาะ จ้างแรงงานราษฎรทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]

 
 
   
 
ดูฟรีซีรี่ย์เกาหลี! Eulachacha Waikiki Season 2 ซับไทย Ep 8 (17 ก.ย. 2562)    อ่าน 1086  ตอบ 1  
ดูหรือยัง เทพยุทธ์เซียนกลอรี่ (16 ก.ย. 2562)    อ่าน 209  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ส.ค. 2562)    อ่าน 802  ตอบ 0  
 
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 089-619-9661
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
   
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
       

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ -
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ฝายนาแซง พัฒนาด้านใดมากที่
  การคมนาคม
  ประปา
  ไฟฟ้า
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 5 ก.ย. 2562
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 08-1385-2270
อบต.ฝายนาแซง
อบต.ฝายนาแซง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ : 0-5671-3827 โทรสาร : 0-5671-3827-8
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
จำนวนผู้เข้าชม 847,692 เริ่มนับ 5 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10