หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 
 
นายหล่ำ จันแก่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร
เช่น ปลูกข้าว , ยาสูบ , ปลูกหอมและกระเทียม , เลี้ยงสัตว์
และค้าขาย
 
ภูมิประเทศ
 
เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง เหมาะแก่การเพาะปลูก
พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญคือ ข้าว ผักสด ลักษณะของดินปนทรายเอื้อต่อการเพาะปลูก และเป็นศูนย์กลางการเกษตรโดยเฉพาะใบยาสูบ
 
ภูมิอากาศ
   
ลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น มี 3 ฤดูกาล คือ

ฤดูร้อน เริ่มระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน

ฤดูหนาว เริ่มระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

ฤดูฝน เริ่มระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 11 แห่ง ได้แก่

วัดศรีชมชื่น

วัดสำราญรมณ์

วัดโพธิ์ตาก

วัดขามเรียง

วัดนวลสิงห์ทอง

วัดหนองปลา

วัดจอมแจ้ง

วัดนาสมบูรณ์

วัดม่วงเย็นสุทธาราม

วัดศรีเจริญหล

วัดสว่างอารมณ์
 
การศึกษาในตำบล
         

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน
    จำนวน 15 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล
         

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/หมู่บ้าน
    จำนวน 3 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล
         

ตู้ยามตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
 
การคมนาคม
   
การคมนาคม (การคมนาคมทางบก)

ทางหลวงหมายเลข 203 สายเลี่ยงเมือง

ทางหลวงหมายเลข 2011 สายสักงอย-หล่มเก่า
 
แหล่งน้ำ
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 12 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 8 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 25 แห่ง

บ่อโยก จำนวน